FANDOM


1040902300
SSR Icon [直鋭種]太刀魚
ธาตุ Water Icon น้ำ ประเภท คาตานะ Rank 10
HP Min 27 Max 153
Atk Min 335 Max 2140
Ougi
一刀両断 ทำดาเมจธาตุน้ำ (ใหญ่มาก) / เพิ่มโอกาส Triple Attack
Skill
渦潮の攻刃 เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุน้ำ (กลาง)
水の守護 เพิ่ม HP สูงสุดแก่ตัวละครธาตุน้ำ (เล็ก)


ปลดปล่อยดาบ เพิ่ม Ability Damage (เล็ก)
ระยะเวลา 10 เทิร์น
เรียกใช้ หลบการโจมตีทั้งหมดจากศัตรู
Cooldown 6 เทิร์น  ? 2 เกจ
การโจมตีปกติ ลดพลังป้องกัน
ป้องกัน เพิ่มพลังโจมตี (สะสมได้)
2 เกจ
รับข้อมูลจาก "http://th.gbf.wikia.com/wiki/W1040902300?oldid=3701"