FANDOM


ความแตกต่างของอาชีพ

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างอาชีพคือ Ability,Support Ability,และอาวุธหลักที่ใช้

ระดับอาชีพ

อาชีพเกมนี้มีทั้งหมดสี่ระดับ แบ่งเป็นสามหมวด

อาชีพพื้นฐาน เป็นอาชีพเบื้องต้นที่ต้องเป็นก่อนเสมอ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสายอาชีพ

อาชีพระดับสูง จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือ อาชีพระดับสูง กับอาชีพระดับสูงสุด

อาชีพพิเศษ เป็นอาชีพที่ต้องผ่านเงื่อนไขที่แตกต่างจากอาชีพทั่วไป

การเปลี่ยนอาชีพ

จะสามารถเปลี่ยนอาชีพด้วยการกดเปลี่ยนที่เมนูอาชีพ แต่เริ่มต้นเราจะมีแค่อาชีพพื้นฐานบางอาชีพ เราสามารถเพิ่มอาชีพที่เปลี่ยนได้โดยการซื้ออาชีพด้วยค่า JP ซึ่งหาได้จากการ Rank up หรือ ได้เพิ่มตามEventในเกม

ในการซื้ออาชีพระดับสูง นอกจากใช้ JP แล้วต้องผ่านเงื่อนไขในการเป็นอาชีพพื้นฐานให้เลเวลเต็มสองอาชีพเสียก่อน ส่วนอาชีพระดับสูงสุดก็ต้องผ่านการเป็นอาชีพระดับสูงให้เลเวลเต็มสองอาชีพ

รายชื่ออาชีพ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki